آینه های پشت ریخته | امیر باستان | پارکینگالری

Poster by Amirali Ghasemi and Amir Bastan,Parkingallery Studio

آینه های پشت ریخته
امیر باستان
پارکینگالری
نوزدهم تا بیست و دوم خرداد هزار و سیصد و نود و یک
ساعت چهار تا هشت

Still from Worn out Mirrors-Candle, Amir Bastan, 2012

جهانِ مفاهیمِ هم پوشان؛
آیینه های پشت ریخته» :گزارشی از یک وضعیت»
مجموعه ی «آیینه های پشت ریخته» محصولِ دوره ای است که لحظه های آن بر محورِ این سوال که «گستره ی هر مفهوم تا کجاست؟» گذشته است.
گستره ی مفاهیمی چون واقعیت، هنر و یا اختلال سایکوتیک که هنرمند در این دوره درگیر وتحت درمان بوده و حاصل آن، وضعیتی است که از آثار این مجموعه به نخستین مخاطب آن ها انتقال یافته است.یا در واقع بهانه ای ست برای جست وجوی خویشتن از میانِ ذهنیاتی هذیان گونه با نگاهی مرکب که هیچ مرزی را برای مفاهیم مشخص نمی کنند.

امیر باستان
فروردین91